Terms & Conditions

 

 Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden Stock Mediators B.V. statutair gevestigd te Arnhem,

 

14 maart 2013; Inschrijfnummer KvK: 58143246

 

 

 

Stock Mediators B. V. gebruikt algemene (verkoop)voorwaarden voor contractant(en) en voor haar adverteerders.

 

 

Artikel 1. - Indeling, definities

 

 

1.   Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van

 

Stock Mediators  B. V. voor het leveren van zaken en voor het verrichten van diensten en of het verzorgen van algemeen beschikbaar gestelde diensten. Zij zijn derhalve ook van toepassing op de langlopende overeenkomsten tussen Stock Mediators B. V., haar aanbieders en kopers, op basis waarvan de afnemers met Stock Mediators B. V. een overeenkomst sluiten om tegen een vast bedrag dan wel vast te stellen percentage gebruik te kunnen maken van de diensten van

Stock Mediators B. V..

 

2.   In het hierna volgende wordt verstaan onder:

 

1.   Stock Mediators B. V.: is een rechtspersoonlijkheid.

 

2.   Materialen: de prestaties waartoe Stock Mediators B. V. zich verbonden heeft, zoals goederen en/of diensten en/of adviezen en/of een bij overeenkomst te bepalen dienst, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door Stock Mediators B. V. aan Cliënt, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Stock Mediators B. V. aan Cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en of opdracht, alsmede de werkzaamheden, die

Stock Mediators B. V. voor Cliënt verricht en of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten dan wel bemiddeld;

3.   Aanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de Portal van Stock Mediators B. V. of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Stock Mediators B. V. aangeboden Materialen, producten en/of diensten al dan niet in

de vorm van een duurovereenkomst;

 

4.   Contractant: De aanbieder, die met Stock Mediators B. V. een voor een bepaalde of onbepaalde duur lopende overeenkomst sluit c.q. beoogt te sluiten voor het aanbieden en/of afnemen van materialen, producten en/of diensten van Stock Mediators B. V.;

5.   Portal: de homepage, bestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door c.q. voor

 

Stock Mediators B. V. op het Internet; thans bekend onder de URL “www.stockmediators.com”.

 

6.   Cliënt: natuurlijke- of rechtspersoon, die wel en/of niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

7.   Consument: een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

 

8.   Advertentie: iedere (openbare) aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden, nader aan te duiden met producten, of het vragen van diensten;

 

9.   Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de Website van Stock Mediators B. V. of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Stock Mediators B. V. aangeboden mogelijkheden tot adverteren, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst;

 

 

 

Artikel 2. –  Toepasselijkheid

 

 

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding(en) tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van

Stock Mediators B. V. ter zake materialen, producten en/of diensten aan of voor contractant(en)

 

ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst(en) betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

2.   Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk

 

zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

3.   Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van

 

toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.

4.   Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van contractant dan wel andere partijen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen

Stock Mediators B. V. en contractant(en) in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

6.   Contractant(en) geeft Stock Mediators B. V. bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij of andere derde.

7.   De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van

 

Stock Mediators B. V. worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Stock Mediators B. V. in de relatie met contractant(en) worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover contractant(en).

Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Stock Mediators B. V. en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

 

Artikel 3. - Totstandkoming overeenkomst

 

 

1.   Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Stock Mediators B. V. zijn vrijblijvend. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van materialen, waaronder uitdrukkelijk ook Software, door middel van de Portal.

2.   De Portal van Stock Mediators B. V. geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die de Portal van Stock Mediators B. V. bezoekt en informatie welke door middel van de Portal beschikbaar is of kan worden, tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan met Stock Mediators B. V. en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit geldt alleen niet, indien hij de Portal van Stock Mediators B. V. onverwijld na het benaderen daarvan verlaat zonder de aldaar beschikbaar gestelde informatie tot zich te nemen.

3.   Stock Mediators B. V. behoudt zich het recht een 30 dagen termijn voor terug stortingen te doen voor partijen welke aangeboden, verkocht of bemiddeld worden. Na deze 30 dagentermijn heeft de cliënt het recht een terug storting te ontvangen.

4.   Een overeenkomst van opdracht komt slechts tot stand indien en voor zover Stock Mediators B. V.

 

een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door Stock Mediators B. V. uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

 

 

 

Artikel 4. - Afkoelingsperiode

 

 

1.   Cliënt heeft - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - het recht de afgeleverde producten zonder opgave van reden binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst aan Stock Mediators B. V. te retourneren. Stock Mediators B. V. zal alsdan aan Cliënt de ontvangen (koop)som terug betalen minus de verpakking en verzendingskosten, onder de voorwaarden in de volgende leden:

2.   Door Stock Mediators B. V. worden niet teruggenomen:

 

o  Materialen en/of producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de contractant(en);

o Retour artikelen;

o Goederen doe daar niet toe bestemt zijn;

o Etenswaren welke wel of niet over de houdbaarheidsdatum zijn;

o  Audio- en video-opnamen en Software waarvan (de zegel van) de verpakking geopend en/of verbroken is:

o Kranten en tijdschriften;

o Zaken die duidelijk van persoonlijke aard zijn;

o Zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

3.   Op het retour gezondene product en de verpakking mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde product en de verpakking dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending

4.   De retourzending moet uiterlijk op de 14e (veertiende) dag na ontvangst van het geleverde door contractant weer in het bezit van Stock Mediators B. V. zijn;

5.   De kosten van frankering van de retourzending zijn voor rekening van de contractant;

 

6.   Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en documentatie -

 

dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn;

7.   Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en wordt niet beschouwd als

 

een nieuwe overeenkomst.

 

 

Artikel 5. - Aflevering

 

 

1.   Stock Mediators B. V. staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van het Materiaal en/of diensten en/of adviezen door contractant(en. Indien het gaat om een algemeen althans in ruime kring beschikbaar gestelde (periodieke) levering, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Portal, staat Stock Mediators B. V. evenmin in voor de inhoudelijke juistheid.

2.   Het risico van verlies of beschadiging van de Materialen en/of producten die voorwerp van de

 

overeenkomst zijn, gaat op contractant(en) over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van contractant of van een door contractant gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Stock Mediators B. V. aan contractant heeft verklaard dat de Materialen en/of producten ter beschikking van contractant worden gehouden.

3.   De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Stock Mediators B. V. niet in verzuim. Bij overschrijding van een termijn dient cliënt Stock Mediators B. V derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Stock Mediators B. V dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Evenmin heeft contractant alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade.    Stock Mediators B. V. is niet gebonden aan levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Stock Mediators B. V., extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Stock Mediators B. V. of haar    (niet-)ondergeschikte hulppersonen.

4.   Cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken

 

hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort cliënt te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen twee dagen na levering schriftelijk aan Stock Mediators B. V te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Stock Mediators B. V te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Stock Mediators B. V in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Stock Mediators B. V in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.   Indien cliënt tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Cliënt blijft in dat geval

 

ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Stock

 

Mediators B. V opdracht gegeven heeft.

 

6.   Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt cliënt geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.   Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Stock Mediators B. V de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het

 

gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Stock Mediators B. V, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan cliënt voldoen. In geval van vervanging is cliënt gehouden om de vervangen zaak aan Stock Mediators B. V te retourneren en de eigendom daarover aan Stock Mediators B. V te verschaffen.

8.   Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,

 

daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Stock Mediators B. V daardoor gevallen, integraal voor rekening van cliënt.

9.   Cliënt is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien cliënt afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Stock Mediators B. V gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van cliënt. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op cliënt over op het moment waarop zaken aan cliënt ter beschikking staan.

10. Is aan cliënt een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.

 

 

 

Artikel 6. - Uitvoering van de dienstverlening

 

 

1.   Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is het voorgaande omtrent Aflevering ook van toepassing op dienstverlening.                  Stock Mediators B. V. zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Stock Mediators B. V. richt zich uitdrukkelijk alleen tot contractanten van Stock Mediators B. V. en niet tot bij contractanten betrokken derden. Stock Mediators B. V. staat evenwel niet in voor het bereiken van door contractanten beoogd resultaat.

2.   Contractant(en) is gehouden alle door Stock Mediators B. V. verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is contractant(en) gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan

Stock Mediators B. V..

 

3.   Stock Mediators B. V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door contractanten aan Stock Mediators B. V. verstrekte gegevens en is t hiervoor nimmer aansprakelijk, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door contractant(en) (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Stock Mediators B. V. aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Stock Mediators B. V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

4.   Contractant(en) erkent dat de werkzaamheden van Stock Mediators B. V. een adviserend karakter

 

hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Stock Mediators B. V. en de subjectieve beoordelingsaspecten, die daarbij steeds een rol spelen, sluit Stock Mediators B. V. de aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit.

5.   Indien contractant(en) constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Stock Mediators B. V. in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen na dienstverlening aan Stock Mediators B. V. schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. Stock Mediators B. V. zal in voorkomende gevallen door contractant(en) een redelijke termijn

worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening

 

van contractant(en) tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Stock Mediators B. V. zoals bedoeld

 

hieronder in de bepaling “Aansprakelijkheid”.

 

6.   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud

van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van cliënt, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Stock Mediators B. V zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7.   Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Stock

 

Mediators B. V gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Stock Mediators B. V bevoegde persoon en cliënt akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Stock Mediators B. V op en is voor cliënt geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

8.   Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Stock Mediators B. V een verzoek tot wijziging van de

 

overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

9.    Indien cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Stock Mediators B. V gehouden is, dan is cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Stock Mediators B. V daardoor direct of indirect ontstaan.

10. Stock Mediators B. V. behoudt zich bij het plaatsen en/of verzorgen van advertenties en of

 

publicaties voor de Adverteerder het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn om

 

in hetgeen door de Adverteerder aan Stock Mediators B. V. ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen of te beëindigen, die zij uit bemiddeling, distributie technisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt.

11. Adverteerder is gehouden alle door Stock Mediators B. V. verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Adverteerder gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Stock Mediators B. V..

12. Stock Mediators B. V. staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Adverteerder

 

aan Stock Mediators B. V. verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Adverteerder (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Stock Mediators B. V. aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Stock Mediators B. V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

 

Indien Adverteerder constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Stock Mediators B. V. in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan Stock Mediators B. V. schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken. Stock Mediators B. V. zal in

 

voorkomende gevallen door Adverteerder een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Adverteerder tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Stock Mediators B. V. zoals bedoeld hieronder in de bepaling "Aansprakelijkheid".

 

 

Artikel 7. - Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 

 

1.   Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom en databankrecht op de Materialen en/of producten berusten uitsluitend bij Stock Mediators B. V.. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van Stock Mediators B. V., die tegenover contractant(en) alleen worden vertegenwoordigd door Stock Mediators B. V., hieronder begrepen. Voor zover de Materialen Software is, verkrijgt contractant(en) uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Dit recht is beperkt tot Nederland. Voor het overige zal contractant(en) de Materialen en/of producten niet verveelvoudigen/of daarvan kopieën vervaardigen.

2.   Contractant(en) is of zijn ermee bekend dat de Materialen en/of producten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Stock Mediators B. V. respectievelijk diens licentiegevers kunnen bevatten. Contractant verbindt zich de Materialen en/of producten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van contractant(en) die niet noodzakelijkerwijs de Materialen en/of producten behoeven te gebruiken.

3.   Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de materialen en/of producten en/of diensten te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen en/of producten en/of diensten.

4.   Het is Stock Mediators B. V. toegestaan maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen en/of producten en/of diensten. Indien Stock Mediators B. V. door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, dan is het contractant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken.

5.   Stock Mediators B. V. zal zoals omschreven in deze voorwaarden contractant vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat de materialen en/of producten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat contractant Stock Mediators B. V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de rechtsvordering, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Stock Mediators B. V.. Contractant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Stock Mediators B. V. verlenen om zich, zo nodig in naam van contractant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. De verplichting tot vrijwaring door Stock Mediators B. V. vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die contractant in de Materialen en/of producten heeft aangebracht

of door derden heeft laten aanbrengen.

 

6.   Indien in rechte onherroepelijk vast zou komen te staan dat de materialen en/of producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Stock Mediators B. V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zal voordoen, dan zal Stock Mediators B. V. (indien mogelijk) het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat contractant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere materialen en/of producten,

 

ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Stock Mediators B. V. wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Stock Mediators B. V. voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de materialen en/of producten in een niet door Stock Mediators B. V. gemodificeerde vorm of versie, in samenhang met niet door Stock Mediators B. V. geleverde of verstrekte goederen en/of adviezen en/of op een andere wijze dan waarvoor de materialen en/of producten zijn ontwikkeld of bestemd.

7.   Cliënt vrijwaart Stock Mediators B. V voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

 

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Stock Mediators B. V toerekenbaar is en voor door of namens cliënt ter beschikking gestelde gegevens of informatie. Indien Stock Mediators B. V uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Stock Mediators B. V zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Stock Mediators B. V, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de

zijde van Stock Mediators B. V en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

8.   Adverteerder garandeert Stock Mediators B. V., dat er bij het plaatsen van advertenties geen

 

inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens Auteurswet of andere regelgeving op het gebied auteursrecht, databankrecht of intellectuele eigendom dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. Adverteerder vrijwaart Stock Mediators B. V. zowel in en buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde regelgeving geldig kunnen maken.

 

 

Artikel 8. - Overmacht

 

 

1.   Stock Mediators B. V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Stock Mediators B. V. en of derden die Stock Mediators B. V. voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.

2.   Ingeval van overmacht aan de zijde van Stock Mediators B. V. worden haar verplichtingen

 

opgeschort. Wanneer de overmacht situatie van Stock Mediators B. V. langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

 

 

Artikel 9. - Prijs

 

 

1.   Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Transport is niet in de prijs inbegrepen. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden; de kosten, die Stock Mediators B. V. daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening

 

gebracht. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

2.   In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door contractant te betalen periodiek

 

vervallende bedragen, waaronder begrepen een lidmaatschap, dan geldt dat Stock Mediators B. V. gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De wijziging gaat niet in, in de eerste drie maanden dat de overeenkomst tussen partijen heeft geduurd. Het voorgaande is niet op prijsverlagingen van toepassing.

3.   Stock Mediators B. V. is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan contractant aan te passen voor materialen en/of producten die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.

4.   Indien contractant niet akkoord wenst te gaan met een door Stock Mediators B. V. kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, dan is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Stock Mediators B. V. genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

 

Optie: Indien Stock Mediators B. V met cliënt een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Stock Mediators B. V niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat cliënt in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden

die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de consument gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:

 

a. Stock Mediators B. V. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

 

b. de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Stock Mediators B. V rustende verplichting ingevolge de wet;

 

c. bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

 

d. bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

 

 

Artikel 10. - Betaling

 

 

1.   Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal contractant binnen dertig dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. Indien door Stock Mediators B. V. voor een factuur is gekozen. Stock Mediators B.V. is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of aanbetaling te verlangen.

2.   In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Stock Mediators B. V. gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van contractant, aan contractant gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van contractant te laten uitvoeren.

 

Contractant is gerechtigd binnen een termijn van 1 maand na afschrijving middels automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze ongedaan making zal contractant in overleg treden met Stock Mediators B. V.. Indien contractant per credit card heeft betaald of automatische incasso heeft gegeven en blijkt dat incasso door Stock

Mediators B. V. niet mogelijk is door saldotekort, is Stock Mediators B. V. gerechtigd een hernieuwde

 

opdracht voor een incasso te plaatsen. De extra kosten worden in dit geval doorberekend aan contractant.

3.   Indien Stock Mediators B. V. de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal contractant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% (anderhalf procent) per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Indien contractant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval contractant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen en/of onderzoekskosten naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 100,00 (eenhonderd euro) te vermeerderen met BTW.

4.    Contractant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

5.   Stock Mediators B. V heeft het recht de door contractant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Stock Mediators B. V kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien contractant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Stock Mediators B. V kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

 

 

Artikel 11. - Zekerheid

 

 

1.   Contractant is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Stock Mediators B. V. zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen Stock Mediators B. V. en contractant of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan Stock Mediators B. V. ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Stock Mediators B. V. uit welke hoofde dan ook.

2.   Contractant heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging.                    Stock Mediators B. V. heeft het recht al hetgeen zij uit al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk van contractant heeft te verrekenen.

3.   Stock Mediators B.V. heeft te allen tijde wel het recht op verrekening van enige vordering.

 

Artikel 12. - Voorbehoud van eigendom en pandrecht

 

 

1.   Alle afleveringen en/of bemiddeling(en) van materialen en/of producten door Stock Mediators B. V. aan contractant en/cliënt geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder.

2.   Alle aan contractant geleverde materialen en/of producten blijven eigendom van Stock Mediators B.

 

V., totdat contractant voldaan heeft: alle tegenprestaties voor de krachtens overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen van materialen en/of producten (en voor de bearbeiding van die materialen en/of producten), alsmede alle schadevergoeding (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren en/of bearbeiden van bedoelde materialen en/of producten. De in dit lid bedoelde materialen en/of producten mogen door contractant niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door contractant worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stock Mediators B. V..

3.   Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Stock Mediators B. V. zich tevens bij aflevering een pandrecht voor op alle aan contractant te leveren materialen en/of producten tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van contractant aan Stock Mediators B. V.. Contractant geeft nu reeds bij voorbaat aan Stock Mediators B. V. in pand al hetgeen

Stock Mediators B. V. onder zich heeft en zal hebben van contractant ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van contractant aan Stock Mediators B. V.. Indien contractant ’s rechten voorwaardelijk zijn, vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt vermoed onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. Contractant geeft een onherroepelijke machtiging aan Stock Mediators B. V. om mee te werken aan een nadere schriftelijke vastlegging en registratie van het pandrecht.

4.   Contractant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden

om de eigendomsrechten van Stock Mediators B. V veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is contractant verplicht om Stock Mediators B. V daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht contractant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Stock Mediators B. V ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Stock Mediators B. V gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt contractant zich er jegens Stock Mediators B. V bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

 

 

Artikel 13. - Aansprakelijkheid

 

 

1.   Stock Mediators B. V. is niet aansprakelijk voor schade die contractant lijdt door tekortkomingen van Stock Mediators B. V. en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stock Mediators B. V..

2.   Stock Mediators B. V. is evenwel niet aansprakelijk voor:

 

o  bij contractant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door contractant aan Stock Mediators B. V. of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van contractant; en

o bij contractant of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door

Stock Mediators B. V. ingeschakelde (niet-) ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.

 

3.   In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Stock Mediators B. V. en de door Stock Mediators B. V. ingeschakelde derden voor door contractant geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) althans dat gedeelte van de opdracht of levering waarop de aansprakelijkheid van toepassing is. Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. De totale vergoedingsplicht van Stock Mediators B. V. zal in geen geval meer dan

€ 10.000,-- (tienduizend euro) bedragen.

 

4.   Aansprakelijkheid van Stock Mediators B. V. voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5.   Contractant is gehouden Stock Mediators B. V. schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle

 

aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen

 

Stock Mediators B. V. en de contractant, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Stock Mediators B. V..

6.   Indien Stock Mediators B. V. ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door contractant wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij.

7.   Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk

 

binnen 30 (dertig) dagen nadat contractant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Stock Mediators B. V. schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

8.   De contractant vrijwaart Stock Mediators B. V. voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, welke verband houden met zaken, rechten, informatie, die de contractant aan Stock Mediators B. V. verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

9.   De aansprakelijkheid van Stock Mediators B. V is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

 

 

Artikel 14. - Duur en opzegging

 

 

1.   Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van materialen en/of producten door Stock Mediators B. V. aan contractant, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor 1 (één) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen. Het voorgaande is mede op een lidmaatschap van toepassing.

2.   Een overeenkomst tussen Stock Mediators B. V. en contractant, die is aangegaan voor bepaalde tijd,

 

waaronder begrepen een lidmaatschap, zal telkens stilzwijgend met een periode van één jaar worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen voorafgaand aan het einde van de (verlengde) contractstermijn. De overeenkomst mag beëindigd worden op de wijze als deze is aangegaan. In ieder geval niet telefonisch.

3.   Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor

 

onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder

 

opgaaf van reden door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dan dient bij de opzegging een termijn van minimaal 90 (negentig) dagen in acht te worden genomen.

4.   Stock Mediators B. V. heeft het recht een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen met

 

inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door contractant verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.

5.   Partijen zullen wegens contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

 

 

Artikel 15. - Ontbinding

 

 

1.   Contractant heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Stock Mediators B. V., na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Indien contractant op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds materialen en/of producten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en/of producten en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij

Stock Mediators B. V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

 

2.   Indien Stock Mediators B. V. aansprakelijk is jegens contractant en of tot nakoming gehouden, is Stock Mediators B. V., voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Stock Mediators B. V. tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Stock Mediators B. V. zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3.   Stock Mediators B. V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke

 

tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien contractant - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien contractant in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien er sprake is van beslaglegging ten laste van cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, of indien de onderneming van contractant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Stock Mediators B. V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4.   Bedragen die Stock Mediators B. V. heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

 

 

1.   In het kader van haar dienstverlening legt Stock Mediators B. V. gegevens vast.

 

Stock Mediators B. V. gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst en mailing. Daarnaast legt Stock Mediators B. V. gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om afnemer(s) en of aanbieder(s) op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van Stock Mediators B. V. en producten en/of activiteiten van zorgvuldig geselecteerde derden. Hierbij tracht Stock Mediators B. V. rekening te houden met voorkeuren van Afnemer(s). Indien Afnemer geen aanbiedingen of informatie wil ontvangen, dan kan Afnemer de toestemming voor het gebruik of het verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde derden van het e-mail adres intrekken of gegevens laten blokkeren door middel van een schriftelijk bericht of e-mail  naar Stock Mediators B. V..

2.   Afnemer dient wijzigingen in de gegevens met betrekking tot adressering onverwijld zelf door te geven aan Stock Mediators B. V..

 

Artikel 17. –  Adreslevering

 

 

1.   Door Stock Mediators B. V. ter beschikking gestelde adressen worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor eenmalig gebruik. Om dit te controleren is Stock Mediators B. V. gerechtigd aan de door haar

ter beschikking gestelde adressen controleadressen toe te voegen.

 

Web Analytics